Inwestycje w Parafii

Zakres i etapy prac inwestycyjnych w parafii

 

17 sierpnia 2020 r.

1. Wykonano remont budowlano-konserwatorski dzwonnicy
w zakresie:
a/ prace remontowo-budowlane
b/ remont dzwonów
c/ renowacja konserwatorska kuli i krzyża

2. Wykonano dokumentację dendrologiczną drzewa w obrębie placu kościelnego

3. Zlecono wykonanie dokumentacji budowlano-konserwatorskiej kościoła w zakresie:
a/ dachu
b/ obudowy kościoła
c/ kuli i krzyża

4. Wykonano dokumentację zabezpieczenia przeciw pożarowego kościoła i dzwonnicy

5. Prowadzone są czynności związane – w zakresie znalezienia wykonawcy, który dokona prac w zakresie zabezpieczenia przeciw pożarowego.

Stan konta parafialnego na dzień 17.08.2020 r. – 166.146,36 zł.
Wydatki:
- zapłacone faktury – 32.172,50 zł
- zapłacone paragony – 4.132,00 zł.
Stan wydatków narastająco – 46.018,00 zł.
Do zapłaty pozostało
- Firma „HARKABUZ” – kwota końcowa – 71.893,50 zł.

Obecnie wykonywane są prace w zakresie:
a/ przygotowania dokumentacji celem złożenia ich do Konserwatora Zabytków w Krakowie o przelanie 50.000,00 zł. dofinansowania prac związanych z remontem dzwonnicy.

12 Lipiec 2020r (niedziela)

- przygotowanie dzwonnicy do wykonania remontu budowlano-
   konserwatorskiego
- rozpoczęcie prac nastąpiło 01 lipca 2020 r.
Stan konta na dzień 30.06.2020 r. wynosi 188.247,86 zł.
Wydatki w miesiącu czerwcu – 200,00 zł.
Stan wydatków narastająco na koniec czerwca wynosi 9.714,00 zł.

7 czerwca 2020r.(niedziela)

Komitet Renowacji Kościoła

1. Ks. Marian Górowski - Proboszcz Parafii
2. Zbigniew Włosiński - Przewodniczący Rady i Komitetu Budowy
3. Jan Tadeusz Jabłoński
4. Paweł Dobranowski
5. Adam Skoczek
6. Stanisław Golonka
7. Grzegorz Gałązka
8. Danuta Strąg
9. Krystyna Mikler

 W maju dokonano następujących prac:
- zostało skierowane pismo do Konserwatora Zabytków w sprawie przycięcia 11 drzew - sprawa w toku
-  zostało przeprowadzone postępowanie celem wybrania wykonawcy robót w ramach zamówienia na usługi i roboty budowlane w trybie negocjacji z oferentem
-  koszt wykonania remontu dzwonnicy z podwykonawcami - remont dzwonów oraz kuli i krzyża wyniesie 102 705 zł
-  wykonawcą generalnym będzie firma "HARKABUZ" Edward Harkabuz Podsarnie 48 Raba Wyżna, podwykonawcami Grupa Azoty PROReM Kędzierzyn Koźle i Pracownia Brązownicza Brzesko

Stan konta na dzień 31.05.2020 wynosi – 186. 042,86 zł.
W miesiącu maju wydatków nie było.
Suma wydatków na koniec maja wynosi – 9.514,00 zł.

3 maja 2020r (niedziela)

Realizacja prac inwestycyjnych w Parafii św Joachima w Krzyżanowicach na dzień 30 kwietnia 2020 roku.

1. Została wykonana dokumentacja konserwatorsko – budowlana na remont dzwonnicy.
2. Wydano zgodę przez konserwatora zabytków w Tarnowie na przycięcie drzewa obok dzwonnicy i uformowanie jego korony.
3. Konserwator zabytków w Tarnowie wydał pozwolenie na remont dzwonnicy.
4. Starostwo Powiatowe w Bochni na podstawie złożonych dokumentów wydało pozwolenie na budowę i renowację dzwonnicy.
5. Komitet budowy i Rada parafialna przygotowała wniosek na dotacje na remont dzwonnicy w wysokości 50 % wartości. Po rozpatrzeniu wniosku konserwator zabytków w Krakowie przyznał dotację Parafii w wysokości 50 000 złotych. Wykonanie remontu ma zostać zakończone do końca 2020 roku.
6. Został złożony wniosek do konserwatora zabytków w Tarnowie o dokonanie przycięcia pozostałych drzew w obrębie Kościoła parafialnego – sprawa w toku.
7. Prowadzone są obecnie rozmowy z firmami na temat wybrania oferty na wykonanie remontu dzwonnicy, 3 dzwonów i odnowy metalowego krzyża.
8. Prowadzone są obecnie rozmowy na temat wykonania prac związanych z przycięciem i uformowaniem korony drzewa pod nadzorem konserwatora zabytków.
9. Prowadzone są czynności w celu podpisania umowy z konserwatorem zabytków w Krakowie na dotację w wysokości 50 000 złotych. Po jej podpisaniu zostanie rozpoczęty remont.
10. Został również złożony wniosek do Starostwa Powiatowego w Bochni o dotację w wysokości 10 000 złotych na dokumentację kosztorysowo – konserwatorską dachu Kościoła w Krzyżanowicach. Wniosek nie został uwzględniony.
11. Zakupiono zestaw do prezentacji multimedialnej składający się z:
– 2 monitorów do prezentacji obrazu
– komputera wraz z oprogramowaniem
– instalacji kablowej i urządzeń do transmisji obrazu i dźwięku
– konstrukcji pod monitory
12.  Zakupiono zestaw do transmisji internetowej w skład którego wchodzą:
- 2 kamery ( jedna dla ołtarza głównego i jedna na ołtarze boczne )
- Komputera wraz z oprogramowaniem do transmisji obrazu i dźwięku
- Instalacji kablowej i urządzeń do transmisji obrazu i dźwięku
- Ponadto na potrzeby transmisji internetowej do Kościoła został wykonany przyłącz    światłowodowy. 

Obydwa zestawy zostały zakupione przez Księdza Proboszcza z ofiar jakie Parafianie składali podczas wizyty duszpasterskiej – kolędy 2020 roku natomiast montaż wykonała grupa naszych parafian, którzy pragną pozostać anonimowi.

- wykonanie dokumentacji konserwatorsko-budowlanej – Faktura nr1/2020. Kwota 7.000,00 zł.

- wykonanie kosztorysu – Faktura nr 4/10/2019. Kwota 2.214,00 zł.
– inne wydatki / opłaty skarbowe itd. / - 300,00 zł.

Podziękowanie wszystkim Ofiarodawcom i osobom wspierającym te prace w inny sposób:
Wszystkim Ofiarodawcom wspierającym składanymi w kopertach i wpłacającym na konto bankowe ofiarami – remont dachu kościoła i dzwonnicy – składam serdeczne podziękowanie. Dziękuję wszystkim Parafianom i Ofiarodawcom pochodzącym z poza naszej Parafii za wspieranie tego dzieła. Serdecznie dziękuję wszystkim, którzy także innymi sposobami włączają się w prowadzone prace. Bóg zapłać.

Stan konta bankowego na remonty wynosi: 185. 227, 86 złotych.

 

Luty 2020r

a/ Został złożony wniosek do Konserwatora Zabytków o pozwolenie na wycięcie drzewa przy dzwonnicy. Konserwator wydał zgodę jedynie na przycięcie i uformowanie korony tego drzewa;

b/ Został złożony wniosek do Konserwatora Zabytków  w Krakowie, Delegatura w Tarnowie, o pozwolenie na remont dzwonnicy. Taka zgoda została wydana.

c/ Została wykonana dokumentacja konserwatorska na wykonanie remontu dzwonnicy.

d/ Został złożony wniosek do Starostwa Powiatowego w Bochni o wydanie pozwolenia na remont dzwonnicy. Taka zgoda została wydana;

e/ Po otrzymaniu wyżej wymienionych zezwoleń i sporządzeniu dokumentacji konserwatorskiej został złożony wniosek o dotację na wyżej wymieniony cel.