Inwestycje w Parafii

Zakres i etapy prac inwestycyjnych w parafii

 

W imieniu Komitetu Renowacji Kościoła oraz Rady Parafialnej przedstawiam informacje na temat prac konserwatorskich w naszej parafii.
Zakres prac do wykonania zgodnie z projektem techniczny oraz programem konserwatorskim został wykonany w stu procentach!
Wiele osób przyjeżdża specjalnie w porze wieczorowej oglądać efekt prac konserwatorskich łącznie z wykonaną iluminacją kościoła i dzwonnicy. Możemy być dumni z uzyskanych efektów, bowiem dla większości oglądających odnowione obiekty stały się perełką sakralnego budownictwa drewnianego.
Drodzy Parafianie!
przedstawiam rozliczenie końcowe prac remontowo- konserwatorskich /wg stanu na koniec 2021 roku/
I. Zgromadzone środki                                       526946,19 zł
w tym:
Składki Parafian i sponsorów                              185402,83 zł
Dotacje Woj.Konserw.Zabytków                          150000,00 zł
Dotacja ze Starostwa Pow. w Bochni                     19900,00 zł
Dotacja z Urzędu Gminy w Bochni                         20000,00 zł
Stan konta na 01.01.2021                                   138107,10 zł

II. Wydatki /Koszty całej inwestycji                        532409,93 zł

            
III. Niezapłacone faktury                                       19000,00 zł

IV. Stan konta na 31.12.2021                                13536,26 zł

V. Brakujące środki na 31.12.2021                        5463,74 zł  

Tak więc, udało się zakończyć remont bez długów. Zostanie jeszcze do rozliczenia z firmą „Harkabuz” zapłata za roboty dodatkowe związane z koniecznością wymiany belek podwalinowych kościoła od strony północnej i prezbiterium oraz wykonanie podłogi na strychu.
W roku 2021 oprócz prac remontowo konserwatorskich z inicjatywy parafian ufundowano do Kościoła Parafialnego w Krzyżanowicach
1. Puszkę Jana Pawła II                                     2300 zł
2. Kielich św.józefa                                             1800 zł
3. Żyrandol                                                         3000 zł
Ogólna kwota ufundowanych przedmiotów wynosi 7100.00 zł

W roku 2022 przewidujemy wystąpienie o dotację na następujące prace przy kościele p.w. Św. Joachima w Krzyżanowicach:
Konserwcja i modernizacja okien  8 sztuk
Konserwacja głównych drzwi wejściowych i drzwi wewnętrznych do kościoła
Konserwacja drzwi zewnętrznych i drzwi wewnętrznych do kościoła od strony parkingu
Konserwacja drzwi zewnętrznych i drzwi wewnętrznych do zakrystii
Modernizacja stopni wejścia głównego do kościoła
Modernizacja wejścia bocznego op strony południowej
/parking/

 

   17 sierpnia 2020 r.

1. Wykonano remont budowlano-konserwatorski dzwonnicy
w zakresie:
a/ prace remontowo-budowlane
b/ remont dzwonów
c/ renowacja konserwatorska kuli i krzyża

2. Wykonano dokumentację dendrologiczną drzewa w obrębie placu kościelnego

3. Zlecono wykonanie dokumentacji budowlano-konserwatorskiej kościoła w zakresie:
a/ dachu
b/ obudowy kościoła
c/ kuli i krzyża

4. Wykonano dokumentację zabezpieczenia przeciw pożarowego kościoła i dzwonnicy

5. Prowadzone są czynności związane – w zakresie znalezienia wykonawcy, który dokona prac w zakresie zabezpieczenia przeciw pożarowego.

Stan konta parafialnego na dzień 17.08.2020 r. – 166.146,36 zł.
Wydatki:
- zapłacone faktury – 32.172,50 zł
- zapłacone paragony – 4.132,00 zł.
Stan wydatków narastająco – 46.018,00 zł.
Do zapłaty pozostało
- Firma „HARKABUZ” – kwota końcowa – 71.893,50 zł.

Obecnie wykonywane są prace w zakresie:
a/ przygotowania dokumentacji celem złożenia ich do Konserwatora Zabytków w Krakowie o przelanie 50.000,00 zł. dofinansowania prac związanych z remontem dzwonnicy.

12 Lipiec 2020r (niedziela)

- przygotowanie dzwonnicy do wykonania remontu budowlano-
   konserwatorskiego
- rozpoczęcie prac nastąpiło 01 lipca 2020 r.
Stan konta na dzień 30.06.2020 r. wynosi 188.247,86 zł.
Wydatki w miesiącu czerwcu – 200,00 zł.
Stan wydatków narastająco na koniec czerwca wynosi 9.714,00 zł.

7 czerwca 2020r.(niedziela)

Komitet Renowacji Kościoła

1. Ks. Marian Górowski - Proboszcz Parafii
2. Zbigniew Włosiński - Przewodniczący Rady i Komitetu Budowy
3. Jan Tadeusz Jabłoński
4. Paweł Dobranowski
5. Adam Skoczek
6. Stanisław Golonka
7. Grzegorz Gałązka
8. Danuta Strąg
9. Krystyna Mikler

 W maju dokonano następujących prac:
- zostało skierowane pismo do Konserwatora Zabytków w sprawie przycięcia 11 drzew - sprawa w toku
-  zostało przeprowadzone postępowanie celem wybrania wykonawcy robót w ramach zamówienia na usługi i roboty budowlane w trybie negocjacji z oferentem
-  koszt wykonania remontu dzwonnicy z podwykonawcami - remont dzwonów oraz kuli i krzyża wyniesie 102 705 zł
-  wykonawcą generalnym będzie firma "HARKABUZ" Edward Harkabuz Podsarnie 48 Raba Wyżna, podwykonawcami Grupa Azoty PROReM Kędzierzyn Koźle i Pracownia Brązownicza Brzesko

Stan konta na dzień 31.05.2020 wynosi – 186. 042,86 zł.
W miesiącu maju wydatków nie było.
Suma wydatków na koniec maja wynosi – 9.514,00 zł.

3 maja 2020r (niedziela)

Realizacja prac inwestycyjnych w Parafii św Joachima w Krzyżanowicach na dzień 30 kwietnia 2020 roku.

1. Została wykonana dokumentacja konserwatorsko – budowlana na remont dzwonnicy.
2. Wydano zgodę przez konserwatora zabytków w Tarnowie na przycięcie drzewa obok dzwonnicy i uformowanie jego korony.
3. Konserwator zabytków w Tarnowie wydał pozwolenie na remont dzwonnicy.
4. Starostwo Powiatowe w Bochni na podstawie złożonych dokumentów wydało pozwolenie na budowę i renowację dzwonnicy.
5. Komitet budowy i Rada parafialna przygotowała wniosek na dotacje na remont dzwonnicy w wysokości 50 % wartości. Po rozpatrzeniu wniosku konserwator zabytków w Krakowie przyznał dotację Parafii w wysokości 50 000 złotych. Wykonanie remontu ma zostać zakończone do końca 2020 roku.
6. Został złożony wniosek do konserwatora zabytków w Tarnowie o dokonanie przycięcia pozostałych drzew w obrębie Kościoła parafialnego – sprawa w toku.
7. Prowadzone są obecnie rozmowy z firmami na temat wybrania oferty na wykonanie remontu dzwonnicy, 3 dzwonów i odnowy metalowego krzyża.
8. Prowadzone są obecnie rozmowy na temat wykonania prac związanych z przycięciem i uformowaniem korony drzewa pod nadzorem konserwatora zabytków.
9. Prowadzone są czynności w celu podpisania umowy z konserwatorem zabytków w Krakowie na dotację w wysokości 50 000 złotych. Po jej podpisaniu zostanie rozpoczęty remont.
10. Został również złożony wniosek do Starostwa Powiatowego w Bochni o dotację w wysokości 10 000 złotych na dokumentację kosztorysowo – konserwatorską dachu Kościoła w Krzyżanowicach. Wniosek nie został uwzględniony.
11. Zakupiono zestaw do prezentacji multimedialnej składający się z:
– 2 monitorów do prezentacji obrazu
– komputera wraz z oprogramowaniem
– instalacji kablowej i urządzeń do transmisji obrazu i dźwięku
– konstrukcji pod monitory
12.  Zakupiono zestaw do transmisji internetowej w skład którego wchodzą:
- 2 kamery ( jedna dla ołtarza głównego i jedna na ołtarze boczne )
- Komputera wraz z oprogramowaniem do transmisji obrazu i dźwięku
- Instalacji kablowej i urządzeń do transmisji obrazu i dźwięku
- Ponadto na potrzeby transmisji internetowej do Kościoła został wykonany przyłącz    światłowodowy. 

Obydwa zestawy zostały zakupione przez Księdza Proboszcza z ofiar jakie Parafianie składali podczas wizyty duszpasterskiej – kolędy 2020 roku natomiast montaż wykonała grupa naszych parafian, którzy pragną pozostać anonimowi.

- wykonanie dokumentacji konserwatorsko-budowlanej – Faktura nr1/2020. Kwota 7.000,00 zł.

- wykonanie kosztorysu – Faktura nr 4/10/2019. Kwota 2.214,00 zł.
– inne wydatki / opłaty skarbowe itd. / - 300,00 zł.

Podziękowanie wszystkim Ofiarodawcom i osobom wspierającym te prace w inny sposób:
Wszystkim Ofiarodawcom wspierającym składanymi w kopertach i wpłacającym na konto bankowe ofiarami – remont dachu kościoła i dzwonnicy – składam serdeczne podziękowanie. Dziękuję wszystkim Parafianom i Ofiarodawcom pochodzącym z poza naszej Parafii za wspieranie tego dzieła. Serdecznie dziękuję wszystkim, którzy także innymi sposobami włączają się w prowadzone prace. Bóg zapłać.

Stan konta bankowego na remonty wynosi: 185. 227, 86 złotych.

 

Luty 2020r

a/ Został złożony wniosek do Konserwatora Zabytków o pozwolenie na wycięcie drzewa przy dzwonnicy. Konserwator wydał zgodę jedynie na przycięcie i uformowanie korony tego drzewa;

b/ Został złożony wniosek do Konserwatora Zabytków  w Krakowie, Delegatura w Tarnowie, o pozwolenie na remont dzwonnicy. Taka zgoda została wydana.

c/ Została wykonana dokumentacja konserwatorska na wykonanie remontu dzwonnicy.

d/ Został złożony wniosek do Starostwa Powiatowego w Bochni o wydanie pozwolenia na remont dzwonnicy. Taka zgoda została wydana;

e/ Po otrzymaniu wyżej wymienionych zezwoleń i sporządzeniu dokumentacji konserwatorskiej został złożony wniosek o dotację na wyżej wymieniony cel.