Zespół synodalny

Z regulaminu V Synodu Diecezji Tarnowskiej

VI. PARAFIALNE ZESPOŁY SYNODALNE
§ 30. W każdej parafii proboszcz ustanawia przynajmniej jeden parafialny zespół synodalny.
§ 31. Przewodniczącym parafialnego zespołu synodalnego jest miejscowy proboszcz, administrator parafii lub wyznaczony przez niego kapłan.
§ 32. Do zadań parafialnego zespołu synodalnego w szczególności należy:
a) modlitwa za wspólnotę parafialną i dzieło Synodu;
b) propagowanie informacji na temat postępujących prac Synodu;
c) refleksja (z punktu widzenia doświadczenia wspólnoty parafialnej) nad zagadnieniami wskazanymi przez sekretariat Synodu;
d) formułowanie postulatów dotyczących celów Synodu.
§ 33. W pracach parafialnego zespołu synodalnego uczestniczą jako jego członkowie:
a) wszyscy wikariusze oraz inni kapłani rezydujący w parafii,
b) przedstawiciele instytutów życia konsekrowanego i stowarzyszeń życia apostolskiego,
c) nadzwyczajni szafarze Komunii świętej,
d) katecheci,
e) członkowie rady duszpasterskiej oraz innych zrzeszeń eklezjalnych działających w parafii,
f) reprezentacja innych osób i instytucji działających na terenie parafii.
§ 34. Parafialny zespół synodalny powinien obejmować stosowną liczbę osób, w zależności od liczebności danej parafii, jednak nie mniejszą niż 15 osób.
§ 35. Podczas pierwszego spotkania parafialnego zespołu synodalnego, członkowie spośród siebie wybierają wiceprzewodniczącego oraz sekretarza. Proboszcz ma obowiązek poinformować parafian o powołanym parafialnym zespole synodalnym i zachęcić wiernych do włączenia się w jego prace.
§ 36. Zebrania parafialnego zespołu synodalnego powinny odbywać się co najmniej raz w miesiącu. Każde zebranie należy zaprotokołować. Podpisaną kopię protokołu przewodniczący parafialnego zespołu synodalnego ma obowiązek dostarczyć do Relatora.
§ 37. Informację o powstaniu parafialnego zespołu synodalnego wraz z listą jego członków oraz informacją z danymi kontaktowymi sekretarza (numer telefonu i adres e-mail) właściwy przewodniczący przekazuje do Relatora.
§ 38. Podczas zebrań parafialne zespoły synodalne zapoznają się z materiałami problemowymi otrzymanymi z Sekretariatu Synodu. W ramach dyskusji dokonują konfrontacji wskazanych zagadnień ze stanem życia religijnego własnego środowiska oraz proponują odpowiednie inicjatywy duszpasterskie. Proponowane sugestie czy rozwiązania mają dotyczyć przede wszystkim rozwiązań praktycznych.